Fokus på
Business Intelligence

Business Intelligence har till stor del varit teknikdrivet de senaste 20 åren. IT utvecklingen har gjort att flera bra verktyg har utvecklats och ett ökat intresse för Data Warehouse har inneburit bättre möjligheter till analys och rapportering. Informationstillgången och analysmöjligheterna har också ökat dramatiskt och kostnaderna för att lagra och hantera information har minskat betydligt. Trots detta har få organisationer kunnat dra full nytta av möjligheterna eftersom de saknar en tydlig strategi om hur Business Intelligence bör införas och utnyttjas inom deras organisation. Flera BI projekt har avbrutits eller misslyckats på grund av detta.

Under senare tid har även myndigheter ställt allt högre krav på rapportering av stora informationsmängder drivna av ett flertal globala regelverk, i synnerhet inom Bank och Försäkring. Detta har resulterat i att många bolag har infört omfattande informationshanterings- och rapporteringslösningar primärt för att uppfylla myndighetskrav. Dessa lösningar har blivit dyra och är av begränsad nytta för verksamheten eftersom organisationen inte har en tydlig plan för hur informationen kan omvandlas vill värdefull analys och beslutsstöd.

Vi är ett av Sveriges mest erfarna konsultbolag inom området Business Intelligence och Data Warehouse.
Vi har gedigen erfarenhet av kravställning, design och implementeringar av system inom de flesta branscher.

Vårt mål är att försäkra att våra kunder får maximal nytta av investeringar i BI samt att deras lösningar införs till rätt kostnad och levererar förväntad nytta. För att uppnå detta utgår vi alltid från ett affärsbehovsperspektiv och vår verksamhetskompetens kombinerat med djupa kunskaper inom informationsmodellering och IT verktyg innebär att våra kunders möjlighet till ett lyckat projekt ökar dramatiskt